CA17
IMG_3434IMG_3439IMG_3452IMG_3463IMG_3469

Bê tông chịu lửa CA17